https://www.svazspedice.cz/wp-content/uploads/2019/04/Všeobecné-zasilatelské-podmínky-2014-2.pdf

Podmínky cenové nabídky:

 • Tato cenová nabídka byla připravena na bázi aktuálně nejvýhodnějších sazeb. V případě omezené kapacity lodního prostoru si vyhrazujeme právo nabídnout aktualizovanou cenovou nabídku s upraveným termínem lodění (ETD).
 • Cena je kalkulována na bázi současné úrovně sazeb dopravného, přirážek k nim, a směnných kurzů, na Vámi uvedené rozměry, objem a hmotnost zásilky (brutto vč. tary kontejneru) a pro udaný druh zboží a přepravní jednotku.
 • Vyhrazujeme si tímto právo v případě změn těchto vstupů, přepracovat Vám nabídku i v době její platnosti včetně již běžící přepravy
 • V případě odchylky od Vámi udávaných hodnot se celková cena může lišit.
 • Cena je platná pro uvedenou dodací podmínku (dle Incoterms 2020).
 • Cena je uvedena bez eventuální DPH.

 

Cena zejména neobsahuje:

 • Zajištění vývozních/dovozních licencí, nakládku/vykládku zboží do/z kontejneru, paletování, balení, zajištění zásilky v kontejneru a dodání palet, či jiného obalového materiálu.
 • Celní odbavení, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě Vašeho zájmu celní odbavení rádi zajistíme za příslušný poplatek.
 • Případné clo a jiné poplatky mimo dodací podmínku uvedenou v nabídce.
 • Případné poplatky za celní kontroly nařízené celním úřadem a manipulace a transport zásilky na/z místa celní kontroly včetně zdržného.
 • Vícenáklady na přistavení zásilky do požadovaného místa celního odbavení odlišného od místa nakládky/vykládky.
 • Pojištění zásilky nad rámec zákonné odpovědnosti dopravce. Velice rádi Vám pojištění nabídneme.
 • Kurýrní služby (např. pro zaslání dokumentů k zásilce). Také rádi nabídneme a zajistíme za příplatek.
 • Námi nezaviněné vícenáklady (např. z důvodu pozdního předložení potřebných dokladů příkazcem, nebo posouvání data nakládky /vykládky odesílatelem, skladné a zdržné v přístavu způsobené momentálním nedostatkem kapacity v přístavech nebo na železnici, demurrage, detention, vícenáklady celní povahy nebo z titulu vyšší moci, atp.)
 • Poplatek za převážení exportního kontejneru, nebo LCL zásilky pro účely deklarace Verified Gross Mass – VGM (dle nařízení SOLAS).

 

Další podmínky cenové nabídky:

 • Volná doba pro nakládku/ vykládku celo-kontejnerových zásilek (FCL) v ČR , SR jsou 4 hodiny, po uplynutí této doby bude účtován poplatek dle příslušného tarifu dopravce.
 • Volná doba pro nakládku/ vykládku kusových zásilek (LCL) v ČR, SR je 1 hodina, po uplynutí této doby bude účtován poplatek dle příslušného tarifu dopravce.
 • Případné storno objednávky nakládky u odesílatele / vykládky u příjemce je nutné zaslat nejpozději do 24 hodin před započetím přepravy (v rámci pracovních dní), případné vzniklé náklady v souvislosti s pozdním stornem přepravy Vám budou přefakturovány.
 • Případné storno knihování kontejneru na loď je nutné příkazcem písemně potvrdit. Případné vzniklé náklady v souvislosti s pozdním stornem budou příkazci přefakturovány.
 • Zboží musí být baleno tak, aby odpovídalo danému typu přepravy, druhu zboží a mezinárodním standardům pro fytosanitární opatření (dle ISPM 15).
 • Tranzitní celní odbavení (T1, TCP atd.) nabízíme pro zásilky se zbožím dle výše celního dluhu (max. 30 % hodnoty zboží). Pro zásilky s vyšší hodnotou zboží je třeba kalkulovat celní odbavení individuálně.
 • Zvláštní povahu zboží, jako např. vysokou hodnotu (nad 200 000 EUR za zásilku), nebezpečné zboží, osobní věci/svršky, dopravní prostředky, živá zvířata, rostliny, zboží podléhající zkáze (např. potraviny), zboží na výstavy a veletrhy, umělecké předměty, zbraně, apod. je objednavatel povinen uvést do objednávky přepravy. Vyhrazujeme si právo takovou přepravu odmítnout bez náhrady.
 • Pro exportní zásilky je odesílatel / příkazce povinen deklarovat skutečnou a správnou celkovou hrubou hmotnost zásilky pro účely VGM SOLAS neprodleně po nakládce zásilky v místě odeslání. V opačném případě bude zásilka zvážena dopravcem za standardní poplatek na účet příkazce.
 • Nabídka je předmětem akceptace zásilky pro dané konkrétní lodění a může být tedy překnihována dle rozhodnutí rejdaře. Zasílatel neručí za případné vícenáklady v souvislosti se změnou termínu lodění.
 • V případě, že aktuální balení, rozměry a hmotnosti zásilky neodpovídají původnímu zadání příkazce, vyhrazuje si rejdař právo, i již potvrzené knihování stornovat a zásilku nenalodit a to bez náhrady (dále mohou být příkazci fakturovány vícenáklady s tím spojené – marná jízda, storage, cancellation fee, apod.)
 • Pro akceptaci nalodění nadrozměrné zásilky na loď je příkazce povinen na vyžádání předložit certifikát o správném naložení a upevnění zboží v námořním kontejneru (tzv. „Lashing Certificate“).
 • Pro akceptaci nalodění nebezpečného zboží na loď je příkazce povinen na vyžádání předložit certifikát o správném naložení a upevnění zboží v námořním kontejneru dle platných IMO předpisů – CTU-Code.
 • Vnější upevňovací prvky (rohy, zámky) námořního kontejneru musí vždy zůstat volně přístupné, aby bylo možné zajistit správné uchycení kontejneru na dopravním prostředku (zejména u nadrozměrných přeprav).
 • Pozice uložení kontejneru na palubě / v podpalubí lodi je na rozhodnutí rejdaře.
 • Za správné balení zásilky a její upevnění v námořním kontejneru ručí odesílatel. Pokud příkazce požaduje další balení / zakrytí zboží plachtou – zejména pro zásilky naložené do speciálních typů kontejnerů (Flat Rack, Platform, Open Top, apod.), je třeba tuto službu speciálně vyžádat (a náklady s tímto spojené nejsou zahrnuty v cenové nabídce, pokud není uvedeno jinak).

Platební podmínky:

 • Platba za přepravu bude realizována na základě vystavené faktury se splatností do 14 dní od jejího vystavení, pokud není nastavena splatnost jinak – individuálně dle smlouvy.
 • U první realizované přepravy si vyhrazujeme právo žádat platbu za přepravu předem.
 • V případě požadavku na fakturaci v jiné měně, než bylo uvedeno v cenové nabídce, bude výsledná částka kalkulována dle měsíčního účetního kurzu stanoveného dle ČNB (k prvnímu pracovnímu dni v daném měsíci) platného v době vystavení faktury (v případě opravy faktury, ke dni vystavení opravené faktury).
 • Právní vztahy mezi smluvními stranami v souvislosti s obstaráním přepravy a případným obstaráním nebo provedením úkonů s přepravou souvisejících, se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména ustanoveními §2471 až §2482 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen “občanský zákoník”) a dále v souladu s ustanoveními §1751 odst. 3 občanského zákoníku, Všeobecnými zasílatelskými podmínkami Svazu Spedice a logistiky České republiky, vydání 2014, jež jsou veřejně dostupné na internetové adrese https://www.svazspedice.cz, které se stávají součástí takto vzniklé zasílatelské smlouvy. Řídícím předpisem pro smluvní vztahy v námořní dopravě jsou Haagská pravidla, Haagsko-Visbyjská pravidla a Hamburkská pravidla (ve znění posledních úprav).
 • Akceptací této cenové nabídky na obstarání přepravy bere zákazník na vědomí souhlas s výše uvedeným, a tím vzniká smluvní ujednání.

společnosti CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, a.s. pro oznamování protiprávního jednání a ochranu těchto oznamovatelů (whistleblowing).

Pro více informací klikněte na následující odkaz → Vnitřní oznamovací systém

CZECHOSLOVAK OCEAN SHIPPING, a.s. oznamuje, že přeměnila všechny dosavadní akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 20.000 Kč na zaknihované akcie na jméno ve jmenovité hodnotě každé akcie 20.000 Kč.